Whistleblowing

Úvodní informace

Společnost IRESOFT s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 262 97 850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 42453 (dále jen „společnost“), vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

K zajištění plnění povinností dle zákona o ochraně oznamovatelů byla společností vydána závazná Metodika upravující ochranu oznamovatelů (whistleblowing) (dále také jen „metodika“).

Kdo může oznámení o protiprávním jednání podat

Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:

 1. osoba, která pracuje, nebo pracovala pro společnost na základě pracovního poměru;
 2. osoba, která pracuje, nebo pracovala pro společnost na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce;
 3. osoba vykonávající odbornou praxi, stáž či dobrovolnickou činnost u společnosti;
 4. uchazeč o zaměstnání u společnosti.

Společnost v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů vyloučila možnost přijímání oznámení od osob dle ustanovení § 2 odst. 3) písm. c), d), e) f), g), a j) zákona o ochraně oznamovatelů.

Možné způsoby podání oznámení o protiprávním jednání

Oznámení o protiprávním jednání lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti podat v souladu s požadavky zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:

 1. písemně v elektronické podobě prostřednictvím níže uvedeného formuláře;
 2. písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu příslušné osoby:


  Renáta Balíková
  Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

  s označením obálky „Whistleblowing - neotevírat - výhradně k rukám příslušné osoby“;

 3. ústně na telefonním čísle +420 702 244 418, a to v pracovních dnech PO - PÁ v rozmezí 9:00 - 14:00 hodin;
 4. osobně po dohodě s příslušnou osobou; Příslušná osoba uskuteční osobní setkání do 14 dnů od dohody a sepíše záznam, ke kterému se oznamovatel vyjádří a záznam archivuje.

Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle zákona o ochraně oznamovatelů a dle metodiky společnosti, pokud:

 • jsou v souvislosti s jejím oznámením splněny podmínky podle zákona o ochraně oznamovatelů a metodiky společnosti a pokud má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé a že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.
 Nevyplnili jste povinné pole.

*Označené údaje jsou povinné.
   - Jeden z údajů email nebo telefon je povinný.
   - Jeden z údajů text oznámení nebo příloha je povinný.